Đầu tư hiệu quả - WinTrades

Chính sách bảo mật

WinTrades đã xây dựng dịch vụ đầu tư tài chính. Dịch vụ này được cung cấp bởi đội ngũ WinTrades. Nó là cực kỳ quan tâm để bảo vệ Thông tin cá nhân. Thông tin này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có ý nghĩa tương tự như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được với tất cả các ứng dụng và dịch vụ do WinTrades cung cấp.

Thu thập thông tin cá nhân

Để có trải nghiệm tốt hơn, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở WinTrades. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được lưu giữ trên thiết bị của bạn và không được chúng tôi thu thập dưới bất kỳ hình thức nào. Ứng dụng và dịch vụ sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về mức độ sửa chữa và quản lý thông tin đó một cách thích hợp. Chúng tôi sẽ không tiết lộ Thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người sở hữu thông tin đó.

Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi luôn làm mới thông tin cá nhân. Mặc dù đã thực hiện các biện pháp để hack, hủy hoại thiếu và thay thế thông tin cá nhân.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Thông tin người dùng cung cấp được lưu trên cơ sở dữ liệu của công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin dưới dạng thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba về trường hợp bên dưới.
・ Khi có sự đồng ý của các bên.
・ Các trường hợp xử lý thông tin cá nhân dựa trên luật pháp và quy định.
・ Khi cần thiết trong trường hợp của cuộc sống của một người và Khó có được sự đồng ý.
・ Khi cần thông tin để cải thiện sức khỏe cộng đồng và khó có được sự đồng ý.
・ Khi cần thiết phải hợp tác với đại lý của quốc gia để hoàn thành những điều cần thiết về kinh doanh theo luật, và có thể cản trở hoạt động của nó để có được sự đồng ý.

Liên hệ về thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ gửi thư phù hợp sau khi xác minh danh tính, khi liên hệ để yêu cầu điều tra, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của bạn.

wintrade@gmail.com